Thi Thiên 2:7

Thi Thiên 2:7 KTHD

Vua công bố sắc lệnh của Chúa Hằng Hữu: “Chúa Hằng Hữu phán bảo ta: ‘Ngươi thật là Con Ta. Ngày nay Ta đã trở nên Cha của ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share