Thi Thiên 2:6

Thi Thiên 2:6 KTHD

Vì Chúa công bố: “Ta đã chọn và lập Vua Ta, trên ngai Si-ôn, núi thánh Ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share