Thi Thiên 2:4

Thi Thiên 2:4 KTHD

Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa nhạo báng khinh thường chúng nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share