Thi Thiên 2:2

Thi Thiên 2:2 KTHD

Vua trần gian cùng nhau cấu kết; âm mưu chống nghịch Chúa Hằng Hữu và Đấng được Ngài xức dầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share