Thi Thiên 2:12

Thi Thiên 2:12 KTHD

Hãy khuất phục Con Trời, trước khi Ngài nổi giận, và kẻo các ngươi bị diệt vong, vì cơn giận Ngài sẽ bùng lên trong chốc lát. Nhưng phước thay cho ai nương náu nơi Ngài!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share