Thi Thiên 18:9

Thi Thiên 18:9 KTHD

Chúa rẽ trời ngự giá; mây đen kịt phủ chân Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share