Thi Thiên 18:47

Thi Thiên 18:47 KTHD

Ngài là Đấng công minh báo oán cho con. Khiến các dân tộc quy phục con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share