Thi Thiên 18:46

Thi Thiên 18:46 KTHD

Chúa Hằng Hữu hằng sống! Ngợi tôn Vầng Đá của con! Nguyện Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi của con được tôn cao!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share