Thi Thiên 18:44

Thi Thiên 18:44 KTHD

Vừa nghe tiếng con họ vội vàng quy phục, người nước ngoài, gọi dạ, bảo vâng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share