Thi Thiên 18:42

Thi Thiên 18:42 KTHD

Con nghiền nát chúng ra như bụi, ném họ như bùn đất ngoài đường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share