Thi Thiên 18:40

Thi Thiên 18:40 KTHD

Chúa khiến địch quay lưng trốn chạy, bọn ghét con bị đánh tan hoang.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share