Thi Thiên 18:38

Thi Thiên 18:38 KTHD

Con đánh chúng đến khi ngưng đứng dậy; chúng ngã dài bên dưới chân con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share