Thi Thiên 18:28

Thi Thiên 18:28 KTHD

Xin cho đèn con sáng mãi, lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, chiếu rọi nơi tối tăm của con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share