Thi Thiên 18:26

Thi Thiên 18:26 KTHD

Chúa thánh sạch đối với ai trong trắng, nhưng nghiêm minh đối với kẻ gian ngoa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share