Thi Thiên 148:12

Thi Thiên 148:12 KTHD

thanh thiếu niên nam nữ, người già cả lẫn trẻ con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share