Thi Thiên 147:19

Thi Thiên 147:19 KTHD

Chúa công bố lời Ngài cho Gia-cốp, phép tắc và luật lệ cho Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share