Thi Thiên 147:15

Thi Thiên 147:15 KTHD

Chúa ra lệnh cho cả thế giới— lời Ngài loan truyền nhanh chóng!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share