Thi Thiên 147:14

Thi Thiên 147:14 KTHD

Chúa ban thanh bình nơi biên cương và cho đầy dẫy lúa mì thượng hạng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share