Thi Thiên 147:13

Thi Thiên 147:13 KTHD

Chúa làm kiên cố then cửa ngươi, và ban phước cho con cái ở giữa ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share