Thi Thiên 143:12

Thi Thiên 143:12 KTHD

Do lòng nhân từ, xin giết sạch kẻ thù, và tiêu diệt người làm con khốn khổ, vì con là đầy tớ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 143:12