Thi Thiên 131
KTHD

Thi Thiên 131

131
Thi Thiên 131
Nhờ Chúa Khác Nào Con Nhờ Mẹ
(Bài ca lên Đền Thờ của Đa-vít)
1Chúa Hằng Hữu ôi, lòng con không kiêu ngạo;
mắt con không kiêu hãnh.
Con không mơ việc cao xa,
vượt quá tài sức mình.
2Con đã làm lắng dịu linh hồn,
như trẻ thôi bú nằm yên bên mẹ.
Linh hồn an tĩnh trong con.
3Hỡi Ít-ra-ên ơi, hãy hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu—
từ nay đến muôn đời.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại