Thi Thiên 130:8

Thi Thiên 130:8 KTHD

Ngài sẽ cứu chuộc Ít-ra-ên, khỏi mọi tội lỗi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share