Thi Thiên 130:7

Thi Thiên 130:7 KTHD

Hỡi Ít-ra-ên, hãy hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu; vì Ngài có lòng nhân từ. Ban ân cứu chuộc dồi dào.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share