Thi Thiên 130:4

Thi Thiên 130:4 KTHD

Nhưng Chúa có lòng thứ tha, nên Ngài đáng kính sợ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share