Thi Thiên 130:3

Thi Thiên 130:3 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, nếu Ngài ghi nhớ tội ác chúng con, ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share