Thi Thiên 130:2

Thi Thiên 130:2 KTHD

Xin lắng tai nghe, lạy Chúa. Xin lưu ý lời con nguyện cầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share