Thi Thiên 130:1

Thi Thiên 130:1 KTHD

Từ vực thẳm, lạy Chúa Hằng Hữu, con kêu van cứu giúp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share