Thi Thiên 128:1

Thi Thiên 128:1 KTHD

Phước cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu— và vâng giữ đường lối Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 128:1