Thi Thiên 120:4

Thi Thiên 120:4 KTHD

Hẳn là mũi tên nhọn của lính chiến, với những viên than hồng từ lá chổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share