Thi Thiên 114:8

Thi Thiên 114:8 KTHD

Ngài biến đá tảng ra ao hồ; đổi đá cứng thành suối nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share