Thi Thiên 114:7

Thi Thiên 114:7 KTHD

Trái đất hỡi, hãy run sợ trước thánh nhan Chúa, tại nơi Đức Chúa Trời nhà Gia-cốp hiện diện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share