Thi Thiên 114:4

Thi Thiên 114:4 KTHD

Núi cao run rẩy chạy như dê, đồi xanh nhảy nhót như chiên con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share