Thi Thiên 114:2

Thi Thiên 114:2 KTHD

đất Giu-đa biến thành nơi thánh Đức Chúa Trời, và Ít-ra-ên làm vương quốc của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share