Thi Thiên 109:9

Thi Thiên 109:9 KTHD

Con cái họ trở thành côi cút, vợ họ lâm vào cảnh góa bụa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share