Thi Thiên 109:8

Thi Thiên 109:8 KTHD

Cuộc đời họ bị rút ngắn lại; tài sản họ bị người khác tước đoạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share