Thi Thiên 109:5

Thi Thiên 109:5 KTHD

Họ luôn luôn lấy ác báo thiện, lấy hận thù đáp lại tình thương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share