Thi Thiên 109:27

Thi Thiên 109:27 KTHD

Xin cho họ biết bàn tay Chúa, chính Ngài đã can thiệp giải nguy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 109:27