Thi Thiên 109:23

Thi Thiên 109:23 KTHD

Đời con qua nhanh như chiếc bóng chiều tà; con bị giũ sạch như loài châu chấu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 109:23