Thi Thiên 109:2

Thi Thiên 109:2 KTHD

vì bọn ác và quân lừa đảo đang chống lại con, dối gạt con bằng miệng lưỡi láo xược.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share