Thi Thiên 109:15

Thi Thiên 109:15 KTHD

Nguyện Chúa Hằng Hữu luôn nhớ tội lỗi họ, xóa kỷ niệm của họ khỏi đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share