Thi Thiên 109:13

Thi Thiên 109:13 KTHD

Con cái họ bị tuyệt tự. Thế hệ tiếp, tên họ bị gạch bỏ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share