Thi Thiên 109:12

Thi Thiên 109:12 KTHD

Không còn ai tỏ chút lòng thương xót; không một người chạnh thương đàn con côi cút.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share