Thi Thiên 108:5

Thi Thiên 108:5 KTHD

Hãy tán dương Ngài lên tận các tầng trời cao. Và vinh quang Ngài khắp địa cầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share