Thi Thiên 108:4

Thi Thiên 108:4 KTHD

Vì đức nhân ái Chúa lớn hơn bầu trời. Sự thành tín Ngài vượt quá mây xanh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share