Thi Thiên 108:3

Thi Thiên 108:3 KTHD

Con sẽ cảm tạ Chúa trong các dân tộc. Ca ngợi Ngài giữa các quốc gia.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share