Thi Thiên 108:13

Thi Thiên 108:13 KTHD

Nhờ sức Đức Chúa Trời, chúng con đấu tranh anh dũng, vì chính Ngài chà nát quân thù chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share