Thi Thiên 108:12

Thi Thiên 108:12 KTHD

Ôi, xin giúp chúng con chống lại kẻ thù của chúng con, vì loài người vô năng, chẳng giúp được gì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share