Thi Thiên 108:1

Thi Thiên 108:1 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc; con sẽ hát mừng, trổi nhạc với trọn tâm hồn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share