Thi Thiên 107:41

Thi Thiên 107:41 KTHD

Nhưng Ngài giải cứu người nghèo khổ khỏi hoạn nạn và cho con cháu họ thêm đông như bầy chiên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share