Thi Thiên 107:40

Thi Thiên 107:40 KTHD

Chúa Hằng Hữu đổ sự khinh miệt trên các vua chúa, vì khiến họ lang thang trong hoang mạc không lối thoát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share